การเสนอวาระการประชุม

 

 

 

 

  1. เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

 

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

 

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

(3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

 

(4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

 

(6) เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว

 

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

 

 

 

  2. ขั้นตอนการพิจารณา

 

  (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

 

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)

 

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.

 

ส่งมาที่ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
52/3 หมู่ 8 ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110

 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-925-5778 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ Email Address : ir@bangkokdeccon.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้ก้บทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2560

 

  (2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

 

  (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็ผู้พิจารณาในเบื้องต้นโดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

  (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

 

  (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น