คณะกรรมการและผู้บริหาร

 

 

 

 

   คณะกรรมการบริษัท

 

  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

 

ชื่อ ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

   คณะกรรมการตรวจสอบ

 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 

ชื่อ ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

 

 

    คณะกรรมการบริหาร

 

   คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 

ชื่อ ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร