นโยบาย CSR

 

 

 

 

 นโยบายเพื่อสังคม (CSR)

 

   บริษัท บางกอก เดค-คอนจำกัด(มหาชน) ยึดมั่นในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันบริษัทกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ด้านองค์กร
 • ด้านพนักงาน
 •  

     สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมจะเน้นให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังนี้

   

   ด้านการพัฒนาการศึกษา Education Development

   

     บริษัทต้องการยกระดับการศึกษาของเยาวชน โดยเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ครู อาจารย์ในโรงเรียนหรือสถานการศึกษาต่าง ๆ ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การสร้างโรงเรียน, การสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้, การสนับสนุนห้องสมุดประจำโรงเรียน, การมอบทุนการศึกษา, การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาต่างๆ

   

  ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Social & Environment

   

     บริษัทมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพโดยช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ และให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนต่าง ๆ

   

  ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา Religion Care

   

     บริษัทมีการปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทุกๆศาสนา อย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตนอยู่ในหลักพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศานา รวมถึงการเข้าไปทำนุบำรุงพระศาสนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พระสงฆ์และผู้ที่อยู่ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และชุมชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

   

  ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน Employee Participate

   

     บริษัทมีการดูแลทั้งสังคมภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ในด้านพนักงานจะเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีศักยภาพสูงสุด จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก
  และเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ทั้ง 4 ด้าน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อทำให้กิจกรรม CSR เกิดความต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงตามแนวทางดังนี้

   1. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
   2. ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ
   3. ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วม
   4. ต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร CSR