การเสนอชื่อกรรมการ

 

 

 

 

  1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

 

(1) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

 

(2) มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

(3) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

 

(4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

 

(5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

 

 

 

  2. ขั้นตอนการพิจารณา

 

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

 

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน

 

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบ ข.

 

ส่งมาที่ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 52/3 หมู่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารที่ 02-9255778 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่
Email Address: ir@bangkokdeccon.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้ก้บทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2560

 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

 

(5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น