การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

 

 

 

 

ตามที่บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้ทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BKD-W1) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 หน่วยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้'สุดท้าย ดังนี้

 

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (“BKD-W1”)

วันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

2. บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (“BKD-W1”)

ตั้งแต่วันที่ 2–26 กุมภาพันธ์ 2559

3. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่ใช้สิทธิแต่ละครั้ง

วันที่ 11– 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น

4. วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

5. อัตราการใช้สิทธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.00 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.21002 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.91 บาท สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

6. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบาง บัวทอง-สุพรรณบุรี

ตำบลละหาร อำเภอบางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 02-925-5777 ต่อ 744 , 311

โทรสาร 02-925-5778

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ

 

1. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดง ความจำนงในการใช้สิทธิได้ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างนี้)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3. ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยวิธี หนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

3.1 ชำระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ คำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ จ่ายในนาม บัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญ บมจ.บางกอก เดค-คอน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น BKD-W1” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น/p>

3.2 ชำระเป็นเงินสด หรือ เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ เลขที่ 269-2-88918-8 ชื่อบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญ บมจ.บางกอก เดค-คอน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น BKD-W1”

 

หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ

 

ก. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้อง อายุ

ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนางลงลายมือชื่อตามข้อ ก และ/หรือ ข้อ ข แล้วแต่กรณี

 

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ