ข้อมูลบริษัท

 

 

 

  

   บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บางกอก เดค-คอน”) เดิมชื่อ บริษัท บางกอกวูดบิสิเนส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535
ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า
“I-Relax” โดยตั้งแต่ปี 2536 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลานานกว่า 18ปี บริษัท
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อขยายกำลังการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทมี ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 350 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัท
ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

 

บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) เชี่ยวชาญการให้บริการด้านตกแต่งภายในอาคารครบวงจร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงานภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ
ภายใต้หลักการพื้นฐานของบริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทำให้บริษัท สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างมาก
ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านชื่อเสียงและผลกำไร เป็นหลัก ด้วยการบริหารงานแบบมืออาชีพประกอบกับการมีฐานการผลิตเป็นของตัวเอง เครื่องจักรที่ทันสมัย
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้งานของเราสามารถส่งมอบได้ตรงเวลาและได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนด และด้วยนโยบายการรักษาระดับคุณภาพของผลงาน
ที่ยาวนานมากว่า 19 ปี เป็นเครื่องพิสูจนให้เห็นว่า เราเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการตกแต่งภายในของประเทศไทยตัวจริง